Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

3111 0977 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
2857 ff57 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

May 14 2018

RastaPrincess
6282 a29b
RastaPrincess
2647 49dc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
RastaPrincess
RastaPrincess
5220 3022 500
RastaPrincess
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
RastaPrincess

May 13 2018

RastaPrincess
1504 e8a8 500
Reposted fromgreensky greensky viagitana gitana
RastaPrincess
Reposted frommr-absentia mr-absentia viagitana gitana
RastaPrincess
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
RastaPrincess
4410 df53 500
Reposted fromhagis hagis viaweruskowa weruskowa
RastaPrincess
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu vianot-about-angels98 not-about-angels98
RastaPrincess
5095 0ea2
RastaPrincess
4453 743e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFarbnebel Farbnebel
RastaPrincess
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viaFarbnebel Farbnebel

May 12 2018

RastaPrincess
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
3806 5d4b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
RastaPrincess
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viasilence89 silence89
3771 b8a1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl